Algemene deelnamevoorwaarden Chronisch ZorgNet


Versie maart 2020Logo Chronisch ZorgNet

 

 1. Definities
  1. Accreditatiecommissie: de accreditatiecommissie van Chronisch ZorgNet, bestaande uit fysiotherapeuten en ten minste één vertegenwoordiger van het bestuur van Chronisch ZorgNet.
  2. Chronisch ZorgNet: Stichting Chronisch ZorgNet, gevestigd aan de Michelangelolaan 2 te Eindhoven.
  3. Chronisch ZorgNet therapeut: de therapeut die deelneemt aan het zorgnetwerk van Chronisch ZorgNet en als zodanig bij Chronisch ZorgNet staat geregistreerd.
  4. Deelnamevoorwaarden: de onderhavige algemene Deelnamevoorwaarden van Chronisch ZorgNet.
  5. Portfolio: het persoonlijke portfolio van een Chronisch ZorgNet therapeut, dat toegankelijk is op de Website.
  6. Chronisch ZorgNet Kwaliteitssysteem: het kwaliteitssysteem dat is toegespitst op patiënten met perifeer arterieel vaatlijden.
  7. SBU: studiebelastingsuren.
  8. Visitatie: een inspectie op locatie van de praktijk van Chronisch ZorgNet therapeut door Chronisch ZorgNet.
  9. Visitatiecommissie: de visitatiecommissie van Chronisch ZorgNet.
  10. Website: de website van Chronisch ZorgNet zoals bereikbaar via de URL www.chronischzorgnet.nl.
  11. Zorgzoeker: de online zorgzoeker waarop Chronisch ZorgNet therapeuten worden gepresenteerd zoals beschikbaar via de websites www.chronischzorgnet.nl en www.etalagebenen.nl.
  12. Digitale Zorgverwijzer: de online zorgverwijzer waarmee patiënten digitaal worden doorverwezen naar Chronisch ZorgNet therapeuten zoals beschikbaar via de Website.

    

 2. Toepasselijkheid Deelnamevoorwaarden
  1. Deze Deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de deelname van fysiotherapeuten aan het zorgnetwerk van Chronisch ZorgNet en de registratie als Chronisch ZorgNet therapeut.

    

 3. Registratie, account en inloggegevens
  1. Om als fysiotherapeut deel te kunnen nemen aan het zorgnetwerk van Chronisch ZorgNet, dient de therapeut zich als Chronisch ZorgNet therapeut te registreren via het online registratieformulier op de Website.
  2. Registratie als Chronisch ZorgNet therapeut staat in principe open voor iedere fysiotherapeut die als zodanig staat geregistreerd in het BIG-register. Chronisch ZorgNet heeft in de volgende gevallen echter het recht om de registratie als Chronisch ZorgNet therapeut te weigeren en/of nadere voorwaarden te verbinden aan de registratie als Chronisch ZorgNet therapeut:
   1. indien het een registratie betreft van een fysiotherapeut waarvan Chronisch ZorgNet in het verleden de registratie als Chronisch ZorgNet therapeut heeft beëindigd.
   2. indien het een registratie betreft van een fysiotherapeut die in het verleden zijn/haar registratie als Chronisch ZorgNet therapeut zelf heeft opgezegd c.q. beëindigd.
  3. Een eventuele weigering van de registratie als Chronisch ZorgNet therapeut wordt door Chronisch ZorgNet kenbaar gemaakt onder vermelding van de reden van weigering.
  4. Voor iedere Chronisch ZorgNet therapeut wordt een account aangemaakt waarmee Chronisch ZorgNet therapeut toegang krijgt tot het persoonlijk Portfolio.
  5. Met een bepaald e-mailadres kan slechts eenmaal een account worden aangemaakt en geactiveerd. Een account is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en gekoppeld aan de Chronisch ZorgNet therapeut die het account heeft aangemaakt en geactiveerd.
  6. Het wachtwoord is – in combinatie met het opgegeven e-mailadres – noodzakelijk om in te loggen op het account en zo toegang te krijgen tot het Portfolio.
  7. Chronisch ZorgNet therapeut dient het wachtwoord vertrouwelijk en met zorg te behandelen en Chronisch ZorgNet therapeut neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen en gebruik kunnen maken van het wachtwoord en/of het account.
  8. Chronisch ZorgNet therapeut moet verlies of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord en/of het account door een derde onmiddellijk schriftelijk melden aan Chronisch ZorgNet. Tot het tijdstip van daadwerkelijke ontvangst van deze melding door Chronisch ZorgNet is Chronisch ZorgNet therapeut aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik dat met het wachtwoord en/of het account wordt gemaakt.
  9. Indien Chronisch ZorgNet constateert of redelijkerwijs vermoedt dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van het account van Chronisch ZorgNet therapeut, heeft Chronisch ZorgNet het recht het account van Chronisch ZorgNet therapeut onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die Chronisch ZorgNet hierdoor lijdt op Chronisch ZorgNet therapeut te verhalen, zonder dat Chronisch ZorgNet aansprakelijk is voor schade aan de zijde van Chronisch ZorgNet therapeut.

    

 4. Opstartvoorwaarden
  1. Indien en zodra een fysiotherapeut voldoet aan de opstartvoorwaarden zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, zal de therapeut als Chronisch ZorgNet therapeut worden geregistreerd bij Chronisch ZorgNet.
  2. De opstartvoorwaarden luiden als volgt:
   1. Scholing: de therapeut heeft een KNGF geaccrediteerde cursus (basiscursus) gevolgd op minimaal één van de drie specialisaties binnen Chronisch ZorgNet; perifeer arterieel vaatlijden, longaandoeningen, hartrevalidatie. Voor de specialisatie perifeer arterieel vaatlijden dient de cursus 'perifeer arterieel vaatlijden' (basiscursus) gevolgd te zijn in 2015 of later en beslaat minimaal één volledige cursusdag. Voor de specialisatie longaandoeningen dient een KNGF geaccrediteerde cursus, die door Chronisch ZorgNet is beoordeeld als zijnde een basiscursus, op het gebied van longaandoeningen gevolgd te zijn. Voor de specialisatie hartrevalidatie dient een KNGF geaccrediteerde cursus, die door Chronisch ZorgNet is beoordeeld als zijnde een basiscursus op het gebied van hartrevalidatie gevolgd te zijn. Een volledig en actueel overzicht van basiscursussen staat op de Website.
   2. Praktijkruimte:
    1. een goed uitgeruste praktijkruimte met in ieder geval apparatuur voor het aanbieden van cardiorespiratoire training en krachttraining voor onderste en bovenste extremiteit en romp;
    2. voldoende middelen voor meten en controleren van de relevante parameters (denk aan saturatiemeter, borgschalen, materialen voor metingen, bloeddruk);
    3. Aanwezigheid van een automatische externe defibrillator (AED);
    4. Er dient te allen tijde een medewerker aanwezig te zijn die getraind is in Basic Life Support (BLS) en het gebruik van een AED zoals voorgeschreven door de Nederlandse Hartstichting, en hier jaarlijks in bijschoolt;
    5. De ruimtes moeten stof- en rookvrij zijn;
    6. Bij voorkeur aanwezigheid van dames- en herenkleedkamers met douche en toilet;
    7. Beschikbaarheid van voldoende spreekkamercapaciteit ten bate van individuele gesprekken met de patiënt;
    8. De ruimtes moeten goed toegankelijk zijn voor de patiënten;
    9. Voldoende ruimte om de 6 minuten wandeltest (6MWT) volgens protocol uit te kunnen voeren*;
    10. Tijdens hartrevalidatie zijn minimaal twee teamleden aanwezig die getraind zijn in BLS en gebruik van de AED**.

      

     * Deze praktijkeis geldt alleen voor de specialisatie longaandoeningen
     ** Deze praktijkeis geldt alleen voor de specialisatie hartrevalidatie
   3. Attitude:

    De Chronisch ZorgNet therapeut is een specialist op het gebied van de fysiotherapeutische behandeling, begeleiding en coaching van mensen met chronische, niet-overdraagbare aandoeningen (NCD's), zoals hart- en vaatziekten en chronische longziekten.

    In zijn specialisatie beziet de Chronisch ZorgNet therapeut de problematiek van NCD's vanuit de visie van het concept positieve gezondheid. Dit betekent dat hij zich er bewust van is dat gezondheid meer is dan een aanwezigheid van ziekte. De nadruk van de begeleiding ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf. De Chronisch ZorgNet therapeut stelt een betekenisvol leven van de cliënt centraal.

    Vanuit zijn specialisatie heeft de Chronisch ZorgNet therapeut kennis van de vele factoren die herstel of beloop kunnen belemmeren. Hij heeft inzicht in zowel pathofysiologische factoren gerelateerd aan de aandoening als factoren gerelateerd aan comorbiditeit als leefstijlfactoren.

     

    Aangezien leefstijl een grote invloed heeft op het beloop van NCD's is binnen de specialisatie van de Chronisch ZorgNet therapeut extra aandacht voor leefstijlcoaching. Zo kan de therapeut op het gebied van voeding, roken en medicatietrouw een waardevolle bijdrage leveren in het proces van gedragsverandering richting een gezondere leefstijl.

     

    NCD's vragen om een multidisciplinaire benadering in zowel de eerste- als tweedelijnszorg als in de wijk met bijvoorbeeld beweegaanbieders. De Chronisch ZorgNet therapeut heeft een proactieve houding in het vormgeven van samenwerkingsrelaties met relevante partners (denk aan huisarts/medisch specialist/gespecialiseerd verpleegkundige/diëtiste/beweegpartners) en hij zal bij onvoldoende eigen competentie of vakbekwaamheid altijd doorverwijzen naar een andere zorgverlener.

    De Chronisch ZorgNet therapeut is gemotiveerd om zich te blijven scholen in relevante vakgebieden en actuele ontwikkelingen op het gebied van NCD's.

   4. Elektronisch patiëntendossier: De therapeut maakt gebruik van een elektronisch patiëntendossier waarmee data kunnen worden aangeleverd ten behoeve van het Chronisch ZorgNet Kwaliteitssysteem. Meer informatie over het Chronisch Zorgnet Kwaliteitssysteem is vindbaar op de Website.

     

 5. Specialisatie traject
  1. Deelname aan het specialisatie traject is alleen mogelijk indien is voldaan aan de opstartvoorwaarden zoals omschreven in artikel 4 van de Deelnamevoorwaarden.
  2. Het specialisatie traject gaat altijd in op de eerste dag van de maand volgend op de maand van registratie als Chronisch ZorgNet therapeut.
  3. Het specialisatietraject start met drie (3) opeenvolgende fasen (Rood, Wit, Blauw) van elk een (1) jaar, waarna de Chronisch ZorgNet therapeut verder gaat in fase Oranje, welke drie (3) jaar duurt.
  4. Gedurende het specialisatietraject mag Chronisch ZorgNet therapeut eenmaal een (1) jaar extra doen over een bepaalde fase. De totale duur van fase Rood, Wit en Blauw mag bij elkaar echter niet meer dan vier (4) jaar bedragen. Een 1-jarige verlenging van een fase kan door Chronisch ZorgNet therapeut worden aangevraagd via het persoonlijke Portfolio.
  5. Indien Chronisch ZorgNet therapeut er niet in slaagt om het specialisatie traject in drie (3) jaar, en in geval van tijdige verlenging vier (4) jaar, succesvol te voltooien, heeft Chronisch ZorgNet het recht om de registratie na elke niet behaalde fase van Chronisch ZorgNet therapeut eenzijdig te beëindigen.

    

 6. Niet-fasegebonden voorwaarden
  1. Chronisch ZorgNet therapeuten dienen te voldoen aan de volgende niet-fasegebonden voorwaarden:
   1. Chronisch ZorgNet therapeut werkt volgens een gestandaardiseerd meetprotocol gebaseerd op de voor de aandoening specifieke KNGF-richtlijn. Deze kunnen zijn: KNGF-richtlijn Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden, KNGF-richtlijn COPD, KNGF-richtlijn Hartrevalidatie.
   2. Chronisch ZorgNet therapeut verzorgt een adequate terugkoppeling aan de verwijzer via het voor de aandoening specifieke gestandaardiseerde Chronisch ZorgNet terugkoppelingsformulier zoals vindbaar in het Portfolio.
   3. Chronisch ZorgNet therapeut werkt volgens de meest recente versie van de aandoening specifieke KNGF-richtlijnen, welke beschreven staan in lid 6.1.1.
   4. Bijscholingseis: Chronisch ZorgNet therapeut dient elk jaar SBU aan relevante bijscholing te besteden conform de voorwaarden zoals omschreven in artikel 7 van de Deelnamevoorwaarden.
   5. Chronisch ZorgNet Kwaliteitssysteem: Chronisch ZorgNet therapeut dient verslag uit te brengen over de (resultaten van de) behandeling van diens patiënten door data te verzamelen en aan te leveren ten behoeve van het Chronisch ZorgNet Kwaliteitssysteem. De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan deelname aan het Kwaliteitssysteem staat omschreven op de Website.
   6. Chronisch ZorgNet therapeut dient eenmaal per twee (2) jaar aanwezig te zijn op het Congres van Chronisch ZorgNet.
  2. Chronisch ZorgNet therapeut werkt zo goed mogelijk samen met het regionale Chronisch ZorgNet netwerk en neemt regelmatig deel aan bijeenkomsten.
  3. Chronisch ZorgNet therapeut dient doorverwijzingen via de digitale Zorgverwijzer tijdig en in goede orde te verwerken.
  4. Chronisch ZorgNet therapeut verbindt zich – behoudens de wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – tot strikte geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, van al hetgeen in het kader van de overeenkomst ter kennis komt van Chronisch ZorgNet therapeut en waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is. Dit omvat onder meer, maar niet uitsluitend, alle gegevens die Chronisch ZorgNet therapeut ontvangt van een patiënt via de digitale Zorgverwijzer of anderszins. De door Chronisch ZorgNet therapeut verkregen informatie wordt slechts aangewend voor het doel waarvoor deze gegevens door Chronisch ZorgNet aan hem zijn verstrekt of door Chronisch ZorgNet therapeut zijn verkregen.

    

 7. Bijscholing
  1. Gedurende de fases Rood, Wit en Blauw dient Chronisch ZorgNet therapeut elk jaar minstens 15 SBU te besteden aan bijscholing die door Chronisch ZorgNet als relevant is aangemerkt. Meer informatie over welke bijscholing door Chronisch ZorgNet als relevant wordt aangemerkt is vindbaar op de Website.
  2. SBU die in een bepaalde fase zijn behaald kunnen niet worden meegenomen naar een volgende fase.
  3. Zodra de Chronisch ZorgNet therapeut zich in fase Oranje bevindt, geldt een aangepaste bijscholingseis. In fase Oranje dient een Chronisch ZorgNet therapeut dient:
   1. elke drie (3) jaar minstens 35 SBU te besteden aan bijscholing die door Chronisch ZorgNet als relevant is aangemerkt, met een minimum van 10 SBU per jaar;
   2. minimaal eenmaal per twee (2) jaar, maar bij voorkeur jaarlijks, aanwezig te zijn op het Congres van Chronisch ZorgNet.
  4. De Accreditatiecommissie beoordeelt of een bijscholing als relevant wordt aangemerkt voor Chronisch ZorgNet en zo ja, voor hoeveel SBU. Alle gevolgde bijscholing dient KNGF-geaccrediteerd te zijn en goedgekeurd te zijn door de accreditatiecommissie van Chronisch ZorgNet. Alle door Chronisch ZorgNet geaccrediteerde bijscholing en de daarvoor toegekende SBU worden gepubliceerd op de Website.
  5. Chronisch ZorgNet therapeut is verplicht voor het einde van fase Wit een door Chronisch ZorgNet geaccrediteerde en goedgekeurde cursus motivational interviewing te volgen. Een cursus motivational interviewing wordt door Chronisch ZorgNet geaccrediteerd en goedgekeurd indien dit een driedaagse cursus betreft gegeven door een MINT geaccrediteerde trainer.
  6. Om relevante bijscholing die Chronisch ZorgNet therapeut heeft gevolgd te registreren bij Chronisch ZorgNet, dient Chronisch ZorgNet therapeut de opleiding inclusief certificaat van deelname toe te voegen via het persoonlijk Portfolio. De opleidingen die reeds geaccrediteerd zijn worden zichtbaar in de zoekbalk bij het toevoegen van opleidingen. Ook het aantal SBU wordt zichtbaar. De lijst geaccrediteerde bijscholing is daarnaast vindbaar op de Website.
  7. Indien Chronisch ZorgNet therapeut bijscholing heeft gevolgd die door Chronisch ZorgNet is georganiseerd (zoals de basiscursus 'symptomatisch perifeer ar terieel vaatlijden' en het Chronisch Zorgnet Congres), wordt de betreffende bijscholing aan de hand van deelnemerslijsten automatisch door Chronisch ZorgNet toegevoegd aan het Portfolio van Chronisch ZorgNet therapeut. Uploaden van het certificaat is in dat geval niet nodig.
  8. Voor bijscholing die door Chronisch ZorgNet therapeut is gevolgd langer dan 3 maanden voorafgaand aan registratie als Chronisch ZorgNet therapeut worden door Chronisch ZorgNet geen SBU toegekend.

    

 8. Portfolio
  1. Door in te loggen op het account, krijgt Chronisch ZorgNet therapeut toegang tot het persoonlijk Portfolio. In het Portfolio wordt bijgehouden aan welke voorwaarden Chronisch ZorgNet therapeut reeds heeft voldaan.
  2. Chronisch ZorgNet therapeut kan zelf de gegevens wijzigen in het Portfolio.
  3. Verwijzing van patiënten naar Chronisch ZorgNet therapeut vindt plaats via het Portfolio.
  4. Chronisch ZorgNet therapeut staat ervoor in dat de verstrekte gegevens in zijn/haar Portfolio, juist, volledig en up-to-date zijn. Indien zich wijzigingen voordoen zoals verhuizing van de praktijk of verandering van baan, dient Chronisch ZorgNet therapeut het Portfolio onmiddellijk aan te passen.

    

 9. Klachtenprocedure patiënten
  1. Patiënten van Chronisch ZorgNet therapeuten hebben de mogelijkheid om bij Chronisch ZorgNet een klacht in te dienen ten aanzien van de (voormalig) behandelend Chronisch ZorgNet therapeut. Hiervoor heeft Chronisch ZorgNet een klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure is vindbaar op de Website.
  2. Chronisch ZorgNet therapeut is verplicht om volledige medewerking te verlenen indien er jegens hem/haar een klacht aanhangig wordt gemaakt.

    

 10. Visitatie
  1. Chronisch ZorgNet heeft het recht om te controleren of Chronisch ZorgNet therapeut voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven in deze Deelnamevoorwaarden, onder meer door middel van Visitatie.
  2. Visitatie vindt zowel steekproefsgewijs als op indicatie plaats door de Visitatiecommissie.
  3. Een Visitatie wordt minimaal tien (10) werkdagen van tevoren aangekondigd aan de betreffende Chronisch ZorgNet therapeut.
  4. Tijdens een Visitatie zal de Visitatiecommissie in ieder geval de volgende punten beoordelen:
   1. Praktijkruimte: de Visitatiecommissie zal controleren of wordt voldaan aan de opstartvoorwaarden zoals omschreven in artikel 4 van de Deelnamevoorwaarden;
   2. Portfolio: de Visitatiecommissie zal het Portfolio beoordelen;
   3. Behandelprogramma: een gesprek vindt plaats over de behandeling van de patiënten door Chronisch ZorgNet therapeut;
   4. Communicatie: een gesprek vindt plaats over het verloop van de communicatie tussen verwijzers en Chronisch ZorgNet therapeut;
   5. Feedback: gedurende een Visitatie is voldoende ruimte voor vragen en/of opmerkingen van de zijde van Chronisch ZorgNet therapeut.
  5. Binnen twee (2) weken na de Visitatie ontvangt Chronisch ZorgNet therapeut het beoordelingsrapport zoals opgesteld door de Visitatiecommissie. Indien onvoldoende voldaan wordt aan de visitatiepunten zoals omschreven in lid 4 sub 1) tot en met 4) van dit artikel en/of onvoldoende voldaan wordt aan de opstartvoorwaarden zoals omschreven in artikel 4 van de Deelnamevoorwaarden, kan dit de volgende consequenties hebben:
   1. Chronisch ZorgNet therapeut voldoet onvoldoende aan de opstartvoorwaarden zoals omschreven in artikel 4 van de Deelnamevoorwaarden: de visitator zal (na overleg met de Visitatiecommissie) een advies uitbrengen aan Chronisch ZorgNet therapeut. Afhankelijk van de bevindingen zal Chronisch ZorgNet therapeut ofwel (1) de mogelijkheid krijgen om alsnog aan de opstartvoorwaarden te voldoen, of (2) Chronisch ZorgNet zal de registratie van Chronisch ZorgNet therapeut eenzijdig beëindigen conform hetgeen bepaald in artikel 14 van de Deelnamevoorwaarden. Eventueel kan herhaalde Visitatie plaatsvinden.
   2. Chronisch ZorgNet therapeut voldoet onvoldoende aan de visitatiepunten zoals bedoeld in lid 4 sub 1) tot en met 4) van dit artikel: de visitator zal (na overleg met de Visitatiecommissie) een advies uitbrengen aan Chronisch ZorgNet therapeut. Afhankelijk van de bevindingen zal Chronisch ZorgNet therapeut ofwel (1) de mogelijkheid krijgen om alsnog aan de betreffende visitatiepunten te voldoen, of (2) Chronisch ZorgNet zal de registratie van Chronisch ZorgNet therapeut eenzijdig beëindigen conform hetgeen bepaald in artikel 14 van de Deelnamevoorwaarden. Eventueel kan herhaalde Visitatie plaatsvinden.

     

 11. Wijziging praktijk- en scholingseisen
  1. Chronisch ZorgNet streeft naar kwalitatief hoogwaardige en transparante zorg voor alle patiënten met NCD's; specifiek perifeer arterieel vaatlijden, longaandoeningen en harterevalidatie, waarbij beweegtherapie en leefstijlbegeleiding wordt aangeboden door gespecialiseerde fysiotherapeuten. Om die reden stelt Chronisch ZorgNet strenge praktijk- en scholingseisen aan Chronisch ZorgNet therapeuten. Om hoogwaardige kwaliteit en transparantie te kunnen garanderen, heeft Chronisch ZorgNet het recht om de praktijk- en scholingseisen aan te passen indien daar aanleiding voor is (bijvoorbeeld naar aanleiding van veranderde wetenschappelijke inzichten).

    

 12. Bijdragen aan Chronisch ZorgNet
  1. Vanaf 1 januari 2015 heeft Chronisch ZorgNet het recht bij Chronisch ZorgNet therapeut een jaarlijkse eigen financiële bijdrage in rekening te brengen. De hoogte van deze eigen financiële bijdrage wordt jaarlijks door Chronisch ZorgNet vastgesteld en is vindbaar op de Website.
  2. De eigen financiële bijdrage wordt per kalenderjaar in rekening gebracht en dient door middel van vooruitbetaling te worden voldaan via de Website.
  3. Bij aanmeldingen na ingang van het kalenderjaar wordt voor het lopende kalenderjaar een eigen financiële bijdrage naar rato in rekening gebracht. Vanaf het daaropvolgende kalenderjaar dient de gehele eigen financiële bijdrage te worden voldaan.
  4. Indien Chronisch ZorgNet of Chronisch ZorgNet therapeut de registratie van Chronisch ZorgNet therapeut om welke reden dan ook beëindigt, vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van de vooruitbetaalde eigen financiële bijdrage plaats.
  5. Chronisch ZorgNet therapeut werkt actief mee aan, voor Chronisch ZorgNet of voor de fysiotherapie als geheel, relevant wetenschappelijk onderzoek indien Chronisch ZorgNet therapeut hiervoor wordt benaderd door Chronisch ZorgNet.
  6. Indien Chronisch ZorgNet therapeut niet tijdig de jaarlijkse eigen financiële bijdrage voldoet of medewerking aan, voor Chronisch ZorgNet of voor de fysiotherapie als geheel, relevant wetenschappelijk onderzoek weigert, heeft Chronisch ZorgNet het recht Chronisch ZorgNet therapeut per direct en voor onbepaalde tijd van de Zorgzoeker te verwijderen.

    

 13. De Website en de Zorgzoeker
  1. Chronisch ZorgNet besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de Website en vermelding op de Zorgzoeker. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Chronisch ZorgNet accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de informatie op de Website en vermelding op de Zorgzoeker. Daarnaast aanvaardt Chronisch ZorgNet geen aansprakelijkheid voor informatie op de Website die van derden afkomstig is.
  2. Chronisch ZorgNet kan niet garanderen dat de Website en de Zorgzoeker te allen tijde zonder beperkingen of storingen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van de Website en de Zorgzoeker van internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. Chronisch ZorgNet streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan voor Chronisch ZorgNet therapeut te beperken tot het minimum. Chronisch ZorgNet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) gedeeltelijk of geheel niet beschikbaar zijn van de Website en de Zorgzoeker.
  3. Voorts is Chronisch ZorgNet niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals onder meer storingen, virussen, verminking van informatie, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of functionaliteiten van de Website en de Zorgzoeker.
  4. Chronisch ZorgNet therapeut draagt zelf zorg voor de benodigde internettoegang, hardware, (het installeren van) software en randapparatuur en andere voorzieningen om zich met de Website in verbinding te kunnen stellen en zo toegang te kunnen krijgen tot het persoonlijke account en Portfolio.

    

 14. Beëindiging registratie en gevolgen beëindiging
  1. In de volgende gevallen heeft Chronisch ZorgNet het recht om de registratie van Chronisch ZorgNet therapeut eenzijdig te beëindigen zonder dat Chronisch ZorgNet aansprakelijk is voor schade aan de zijde van Chronisch ZorgNet therapeut:
   1. indien klachten van patiënten over Chronisch ZorgNet therapeut daartoe aanleiding geven;
   2. indien Chronisch ZorgNet therapeut weigert medewerking te verlenen aan een Visitatie zoals bedoeld in artikel 10 van de Deelnamevoorwaarden;
   3. indien Chronisch ZorgNet therapeut niet voldoet aan de niet-fase gebonden voorwaarden zoals bedoeld in artikel 6 van de Deelnamevoorwaarden;
   4. indien Chronisch ZorgNet therapeut niet tijdig de jaarlijkse eigen financiële bijdrage voldoet of weigert mee te werken aan, voor Chronisch ZorgNet of voor de fysiotherapie als geheel, relevant wetenschappelijk onderzoek, zoals bedoeld in artikel 12 van de Deelnamevoorwaarden.
  2. Chronisch ZorgNet therapeut heeft het recht om zijn/haar registratie als Chronisch ZorgNet therapeut op ieder moment schriftelijk of per e-mail op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tien (10) werkdagen.
  3. Indien de registratie van Chronisch ZorgNet therapeut om welke reden dan ook wordt beëindigd, wordt het account en het Portfolio van Chronisch ZorgNet therapeut opgeheven en wordt Chronisch ZorgNet therapeut verwijderd van de Zorgzoeker.

    

 15. Intellectuele eigendom en informatie van derden
  1. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op (de informatie op) de Website en de Zorgzoeker bij Chronisch ZorgNet, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie informatie beschikbaar wordt gesteld.
  2. Chronisch ZorgNet therapeut mag (de informatie op) de Website en de Zorgzoeker raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze af te drukken of op te slaan. Elk ander gebruik, bijvoorbeeld het reproduceren van (een deel van) de Website of de Zorgzoeker in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen (een deel van) de Website of de Zorgzoeker, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Chronisch ZorgNet.
  3. De informatie op de Website is deels afkomstig van derden. Chronisch ZorgNet is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie op de Website.
  4. De Website bevat links naar externe internetpagina's. Chronisch ZorgNet is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar een link is opgenomen op de Website of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de Website.

    

 16. Persoonsgegevens
  1. De persoonsgegevens die Chronisch ZorgNet therapeut aan Chronisch ZorgNet verstrekt worden door Chronisch ZorgNet verwerkt in bestanden die eigendom zijn van Chronisch ZorgNet. Dit betreft foto, volledige naam, geboortedatum, e-mailadres, zorgverlenerscodes, scholing en praktijkgegevens. Deze gegevens worden door Chronisch ZorgNet gebruikt in het kader van de registratie als Chronisch ZorgNet therapeut en deelname aan het zorgnetwerk van Chronisch ZorgNet inclusief het beheer van het account en het Portfolio en het versturen van gerichte berichtgeving.
  2. Chronisch ZorgNet treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van Chronisch ZorgNet therapeut te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
  3. In het kader van de deelname aan het zorgnetwerk van Chronisch ZorgNet, kan Chronisch ZorgNet persoonsgegevens van Chronisch ZorgNet therapeut aan derden verstrekken. De volgende gegevens zijn publiek inzichtelijk op de Zorgzoeker en op de digitale Zorgverwijzer: foto, volledige naam, scholing en contactgegevens praktijk, in het kader van verwijzing van patiënten. In het kader van vergoeding van behandeling door zorgverzekeraars worden zorgverlenerscodes met de specialisatie perifeer arterieel vaatlijden via een directe koppeling gedeeld met Vektis. In het kader van het Chronisch ZorgNet Kwaliteitssysteem worden zorgverlenerscodes periodiek gedeeld met MediQuest, de verwerker van de landelijke database fysiotherapie.
  4. Voor meer informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van Chronisch ZorgNet therapeut door Chronisch ZorgNet en de rechten van Chronisch ZorgNet therapeut, wordt verwezen naar het privacystatement van Chronisch ZorgNet zoals vindbaar op de Website.

    

 17. Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van Chronisch ZorgNet tegen Chronisch ZorgNet therapeut beperkt zich tot vergoeding van de directe schade. De aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot de vergoeding die Chronisch ZorgNet in het jaar dat de schade ontstaat aan Chronisch ZorgNet therapeut in rekening heeft gebracht voor deelname aan het zorgnetwerk van Chronisch ZorgNet, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als een (1) gebeurtenis. Onder directe schade wordt verstaan:
   1. redelijke kosten die Chronisch ZorgNet therapeut moet maken ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; en
   2. redelijke kosten die Chronisch ZorgNet therapeut moet maken ter voorkoming of beperking van schade.
  2. Indien Chronisch ZorgNet desondanks aansprakelijk is voor indirecte schade, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag van € 1.500,- (zegge: vijftienhonderd Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als een (1) gebeurtenis. Onder indirecte schade wordt verstaan: alle vormen van schade die niet vallen onder de definitie van 'directe schade' zoals bepaald in lid 1 van dit artikel.

    

 18. Overige bepalingen
  1. Indien één of meer bepalingen van deze Deelnamevoorwaarden onverbindend, ongeldig of onuitvoerbaar mocht zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Chronisch ZorgNet en Chronisch ZorgNet therapeut verbinden zich om alsdan in onderhandeling te treden om vervangende bepalingen overeen te komen die de bedoeling van de betreffende bepaling(en) zo dicht mogelijk benaderen.

    

 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op de deelname van Chronisch ZorgNet therapeut aan het zorgnetwerk van Chronisch ZorgNet, de registratie bij Chronisch ZorgNet als Chronisch ZorgNet therapeut en deze Deelnamevoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen Chronisch ZorgNet en Chronisch ZorgNet therapeut in verband met de deelname van Chronisch ZorgNet therapeut aan het zorgnetwerk van Chronisch ZorgNet, de registratie bij Chronisch ZorgNet als Chronisch ZorgNet therapeut en deze Deelnamevoorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet voorgeschreven, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.