Vergoeding revalidatie na corona


Paramedische herstelzorg voor patiënten die ernstige klachten hebben ten gevolge van COVID-19, wordt tijdelijk toegelaten tot de basisverzekering. Deze paramedische herstelzorg bestaat uit maximaal 50 sessies fysio- of oefentherapie, 8 uur ergotherapie en 7 uur diëtetiek.

Deze toelating is tijdelijk en is per 18 juli direct ingegaan. De looptijd is een jaar. De tijdelijke aanspraak geldt niet met terugwerkende kracht: geleverde zorg vóór 18 juli valt buiten de tijdelijke aanspraakregeling.

Aan deze tijdelijke toelating worden wel voorwaarden gesteld. Aan al deze voorwaarden moet voldaan worden:

  • Een verwijzing door een medisch specialist of huisarts is vereist;
  • De eerste behandeling dient binnen één maand na verwijzing plaats te vinden;
  • Na 3 maanden rapporteert iedere betrokken paramedicus aan de huisarts over de voortgang van de behandeling;
  • De herstelzorg geldt voor een maximale duur van 6 maanden (vanaf de datum van de eerste zitting);
  • Na 6 maanden vindt evaluatie plaats. Als de zorg moet worden voortgezet, is een indicatie voor verlenging door een medisch specialist vereist;
  • De aanspraak is inclusief multidisciplinaire afstemming en coördinatie (dit maakt dus deel uit van de prestaties);
  • De paramedicus handelt en rapporteert volgens de door beroepsgroep gehanteerde standpunten en/of richtlijnen aangaande COVID-zorg;
  • De patiënt dient toestemming te geven dat behandelgegevens (data) gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek.