Cardioloog en hartrevalidatiecoördinator


Chronisch ZorgNet is een landelijk dekkend netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten, dat zich inzet voor gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding voor mensen met o.a. hart- en vaatziekten.

In veel gevallen is het beweegprogramma (de fit-module), dat onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut wordt uitgevoerd, een belangrijk element van het hartrevalidatieprogramma. Het realiseren van een duurzame gedragsverandering vormt hierbij de basis. Ondanks de bewezen gunstige effecten, blijkt dat in Nederland minder dan 30% van de geïndiceerde patiënten daadwerkelijk deelnemen aan hartrevalidatie. Hierbij spelen naast een gebrek aan ‘awareness’ bij zorgprofessionals, patiënt-gerelateerde problemen een rol, zoals het organiseren van transport naar het hartrevalidatiecentrum en tijdgebrek. 

Chronisch ZorgNet probeert deze problemen te verhelpen door het creëren van een landelijk dekkend netwerk van fysiotherapeuten gespecialiseerd in hartrevalidatie. Daarmee kunnen patiënten in hun eigen woonomgeving revalideren; een groot voordeel voor met name de oudere populatie. Dit vergroot ook de kans dat patiënten hun gezonde leefstijl volhouden, aangezien zij deze leefstijl ‘aanleren’ in hun eigen woonomgeving en hier kunnen blijven uitvoeren.

Alle Chronisch ZorgNet therapeuten met de specialisatie Hartrevalidatie hebben een goedgekeurde basisscholing ‘hartrevalidatie’ succesvol afgerond. Om een duurzame gedragsverandering bij hartpatiënten te realiseren worden daarnaast alle Chronisch ZorgNet therapeuten op het gebied van motiverende gespreksvoering, een bewezen effectieve gespreksmethode om langdurige gedragseffecten te bereiken, getraind. De meeste Chronisch ZorgNet therapeuten zijn ook gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met andere chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden en COPD. Dit geeft hen de benodigde kennis om patiënten met verschillende comorbiditeiten optimaal te kunnen behandelen. Tot slot wordt binnen Chronisch ZorgNet gebruikt gemaakt van een gestandaardiseerde terugkoppelingsbrief, waardoor de verwijzer op vaste momenten middels een gestandaardiseerde brief wordt geïnformeerd over o.a. het behalen van de hulpvraag, de motivatie en andere relevante factoren. Deze brief is in samenwerking met de NVVC opgesteld.

Welke patiënten komen in aanmerking voor hartrevalidatie bij een Chronisch ZorgNet therapeut?

Niet alle hartpatiënten komen in aanmerking voor een traject hartrevalidatie bij een Chronisch ZorgNet therapeut. U kunt een niet-complexe patiënt (level 1) voor fase 2 revalidatie doorverwijzen naar een Chronisch ZorgNet therapeut. U als behandelend cardioloog beoordeelt binnen welk level een patiënt valt, daarmee de NVVC-richtlijn volgend. Let wel, hiervoor dient de fysiotherapeut en fysiotherapiepraktijk aan voorwaarden te voldoen, waaronder: 

  • Een door Chronisch ZorgNet goedgekeurde basisscholing hartrevalidatie te hebben gevolgd
  • De praktijk dient aan de gestelde praktijkvoorwaarden te voldoen
  • Er dient een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst te zijn tussen het verwijzend ziekenhuis / hartrevalidatiecentrum / verantwoordelijke hartrevalidatie-cardioloog en de eerstelijns fysiotherapiepraktijk. 

Zie de NVVC praktijkrichtlijn hartrevalidatie voor de gehele lijst van voorwaarden.