Vergoeding fysiotherapie bij longaandoeningen


Vanaf 1 januari 2019 wordt gesuperviseerde beweegtherapie voor COPD-patiënten bij de fysio- of oefentherapeut uit de basisverzekering vergoed. Dit geldt indien de diagnose COPD Gold 2 of hoger is gesteld (FEV1/FVC <0,70 en FEV1<80%).

Een verwijzingvan de huisarts en/of longarts is altijd nodig om de behandelingen fysiotherapie of oefentherapie bij COPD vergoed te krijgen. De behandelend therapeut bekijkt in welke categorie een patiënt valt om zo het aantal behandelingen dat vergoed wordt te bepalen. Deze categorieën zijn bepalend voor het maximaal aantal behandelingen in het eerste jaar dat een patiënt onder behandeling is van een fysio- of oefentherapeut.

Aangepaste aanspraken per 01-01-2021

Vanaf 01-01-2021 wordt de vergoeding voor sommige mensen met COPD in categorie B verruimd. De mensen in categorie B worden verdeeld over twee categorieën, namelijk B1 en B2.
B1 is de groep patiënten waarbij de COPD relatief stabiel is met maximaal één longaanval zonder ziekenhuisopname in het voorafgaande jaar, en die een milde of matige ziektelast ervaren of voldoende fysieke capaciteit hebben. Patiënten in subcategorie B1 houden de huidige vergoeding van 27 behandelingen in het eerste jaar en maximaal 3 in de daaropvolgende jaren.

B2 is een groep patiënten die een hoge ziektelast ervaren én een beperkte fysieke capaciteit hebben, maar bij wie de COPD relatief stabiel is met weinig tot geen longaanvallen. Deze groep wordt krijgt vanaf 2021 meer fysiotherapie vergoed. Zie onderstaand schema van het Zorginstituut Nederland voor het aantal behandelingen per jaar. Voor mensen met COPD in subcategorie B2 wordt in 2020 het maximaal aantal behandelingen in het eerste behandeljaar verhoogd naar 70. De daaropvolgende jaren is er recht op 52 behandelingen per jaar.

Een hoge ziektelast wordt vastgesteld met de CAT ≥18 of de CCQ ≥1,9. De beperking in fysieke capaciteit wordt gemeten met de 6 MWT, wanneer deze score <70% van voorspeld is. Voor het bepalen van de juiste categorie wordt het stroomschema van het KNGF gebruikt.

Aantal behandelingen per 12 maanden per categorie:

 

Cat. A

Cat. B1

Cat. B2

Cat. C

Cat. D

Max aantal behandelingen eerste 12 maanden

(eerste behandeljaar)

5

27

70

70

70

Max aantal behandelingen in 12 maanden na het eerste jaar (onderhoudsfase)

0

3

52

52

52

De behandelingen fysio-/oefentherapie worden vergoed uit de basisverzekering. Dit betekent dat de behandelingen af gaan van het eigen risico van de patiënt. Indien de behandelperiode van de patiënt verdeeld is over twee kalenderjaren wordt dus twee keer het eigen risico aangesproken. Indien meer behandelingen nodig zijn, is het bij enkele zorgverzekeraars mogelijk om gebruik te maken van de vergoedingen uit de aanvullende verzekering.

Hoe gaat de overgang van het eerste jaar naar de onderhoudsjaren?

Voor alle categorieën geldt dat na het eerste 12 maanden opnieuw moet worden gekeken naar het aantal longaanvallen. Dus als het aantal longaanvallen daalt van meer dan 2 zonder ziekenhuisopname of meer dan 1 met ziekenhuisopname (categorieën C en D) naar 0 of 1 zonder ziekenhuisopname (A of B) gaat de patiënt van C of D naar A of B. De beginmetingen en startwaarden worden opnieuw bepaald. De indeling in categorieën kan dus na een jaar of gedurende het jaar wijzigen.

Herindiceren na 12 maanden:

De informatie is gebaseerd op berichtgeving van het KNGF.

Herindicatie gebeurt in principe aan het eind van elk behandeljaar. Het eerste behandeljaar start op de datum van de eerste behandeling, de onderhoudsfase behoudt dezelfde startdatum. Bijvoorbeeld: de eerste behandeling is op 12-04-2020, dus het vervolgjaar start op 12-04-2021 en resp 12-04-2022 etc. 

Indien een COPD-patiënt na 12 maanden verdere behandeling nodig heeft, dan beoordeelt de behandelend therapeut opnieuw in welke categorie de patiënt valt. Dit bepaalt wederom het maximaal aantal behandelingen in de 12 daaropvolgende maanden. Een nieuwe verwijzing is niet altijd noodzakelijk, maar kan door de therapeut worden opgevraagd. 

Indien de patiënt in categorie A of B1 valt worden er geen tot beperkt aantal behandelingen vergoed. Als er gedurende het behandeljaar een verslechtering wordt waargenomen dan kan gedurende dat jaar de categorie weer aangepast worden naar B2, C of D. Het aantal behandelingen wordt hierdoor opgehoogd. Hierin geldt: het aantal behandelingen minus het aantal eerder gegeven behandelingen in het behandeljaar. De startdatum van het behandeljaar blijft echter gelijk.